Sideways Scythe
Sideways Scythe
Otherworldly scythe that grants healing on elimination!
mythic Rarity

WID_PowerUp_Scythe_UR

Sideways Scythe
Otherworldly scythe that grants healing on elimination!
mythic Rarity

WID_PowerUp_Scythe_UR


Statistics