Sideways Scythe
Sideways Scythe
Otherworldly scythe that grants healing on elimination!
epic Rarity

WID_PowerUp_Scythe_VR

Sideways Scythe
Otherworldly scythe that grants healing on elimination!
epic Rarity

WID_PowerUp_Scythe_VR


Statistics