Wrap

Wrap_495_Ensemble
Akatsuki

Show your style.

Uncommon rarity
300 vbucks
Part of the Naruto set
Introduced in Chapter 3, Season 3Akatsuki

Show your style.
Uncommon rarity
300 vbucks
Part of the Naruto set
Introduced in Chapter 3, Season 3