Toy

TOY_007_Tomato
Tomato

Splat!

Rare rarity
Introduced in Chapter 1, Season 6Tomato

Splat!
Rare rarity
Introduced in Chapter 1, Season 6